Adatkezelési tájékoztató

 

A Csermely Környezetvédelmi Egyesület tájékoztatja a www.csermely.com oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. A Csermely Környezetvédelmi Egyesület a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

 

Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény teljes körű betartásával kezeli.

 

Üzemeltető: Csermely Környezetvédelmi Egyesület

Székhely: MAGYARORSZÁG, H-6724, Szeged, Csongrádi sgt. 116/B. II/5.

Adószám: 18470714-1-06

Számla száma: Erste Bank 11600006-00000000-93508331

Statisztikai számjel: 18470714-9499-529-06

Nyilvántartási szám: 06-02-0001906

Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Törvényszék

 

Definíciók, rövidítések

 

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

 

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

  1. Adatkezelő(k):

Csermely Környezetvédelmi Egyesület

A Csermely Környezetvédelmi Egyesület adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (Infotv.) alapszik.

 

  1. A kezelt adatok köre

név,

jelszó,

felhasználó név,

e-mail cím,

lakcím,

telefonszám

 

  1. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Csermely Környezetvédelmi Egyesület abból a célból kezeli, hogy a regisztrálókat a programjairól, szolgáltatásairól elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Ez alapján a Csermely Környezetvédelmi Egyesület a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

A regisztráló számára a Csermely Környezetvédelmi Egyesület által üzemeltetett csermely.com honlapon megjelenő programjainak, szolgáltatásainak, továbbá direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen hírlevél küldésével.

Csermely Környezetvédelmi Egyesület csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – a Csermely Környezetvédelmi Egyesület senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) szerint a matricadiszkont.hu oldalon érdeklődő vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart.

 

  1. A honlap üzemeltetője

A csermely.com honlapot a Csermely Környezetvédelmi Egyesület (Székhely: MAGYARORSZÁG, H-6724 Szeged, Csongrádi sgt. 116/B. II/5., telefonszám: +36 20 977 0525 e-mail: info@csermely.com) üzemelteti.

A Csermely Környezetvédelmi Egyesület az általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Csermely Környezetvédelmi Egyesület informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Csermely Környezetvédelmi Egyesület mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen), és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.

 

  1. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Csermely Környezetvédelmi Egyesület által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az info@csermely.com email címre megküldött levélben kérhetik. A Csermely Környezetvédelmi Egyesület a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, ajánlatokat a Csermely Környezetvédelmi Egyesület az info@csermely.com e-mail címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

 

  1. Jogorvoslat

Az érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogait jogosult bíróság előtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

  1. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Csermely Környezetvédelmi Egyesület által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Csermely Környezetvédelmi Egyesület felelősséget nem vállal.

 

  1. Sütik (Cookiek)

A csermely.com használ ún. tracking technológiákat (mint a cookie-k vagy tag-ek, vagy sütik) annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerűbb oldalai). A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

A látogatás során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics.